INGEZONDEN: Financiering voor ontwikkeling binnenland

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

21/12/2021 21:01

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.

INGEZONDEN – Het potentieel aan economische en financi?le mogelijkheden in binnenland aangevuld met de staatsbegroting, zal een mogelijkheid moeten bieden voor de financiering van duurzame ontwikkelingsprojecten. Op de eerste plaats wordt gekeken naar de voordelen uit de gemeenschapsbossen. Volgens een voorzichtige berekening gaat het om ongeveer 800.000 hectare aan bossen. Daarnaast zijn er ook concessies uitgegeven aan particulieren voor houtexploitatie.

Vermeldenswaard is dat er meer te halen is uit het tropisch oerwoud dan alleen maar houtblokken. We denken dan aan de vele voorkomende medicinale planten en de ongekende mogelijkheden voor ecotoerisme. Dit komt tot uiting in het zeer gevarieerde aanbod aan flora en fauna. Een bijkomende dimensie hierbij zijn de exotische stroomversnellingen in de vele rivieren die kronkelen door ons binnenland. Duurzame commerciele exploitatie van de gemeenschapsbossen kan heel veel geld in het laatje brengen.

Volgens een bepaalde verdeelsleutel, die de diverse dorpsgemeenschappen in het binnenland samen met het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport enige tijd terug hebben geformuleerd, moet een bepaald percentage van de opbrengst in een speciale dorpskas worden gedeponeerd. Juiste naleving van dit model kan een behoorlijk kapitaal opleveren, dat kan worden ingezet ten behoeve van duurzame ontwikkelingen in deze gemeenschappen. In dit geheel is het instituut dorpskapitein een belangrijke spil.

Onderdanen uit de dorpen beweren meer dan eens dat de middelen in de dorpskas vaak genoeg een onbekende bestemming krijgen en dat de kapiteins daar meer over moeten weten. Echter zijn er geen concrete bewijzen aan te leveren. Voorgesteld kan worden dat de dorpsleiding een transparant bestedingsbeleid eropna moet houden om alle verdachtmakingen te ontzenuwen en meer draagvlak te cre?ren onder de dorpsbewoners.

Naast de opbrengsten uit de gemeenschapsbossen kan de staatsbegroting van de diverse ministeries ook als financieringsbron dienen voor ontwikkelingsactiviteiten in het binnenland. Momenteel wordt het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP) 2022-2026 in het parlement behandeld. Dit strategisch beleidsdocument moet de ontwikkelingsrichting van Suriname voor de komende vijf jaren aangeven. Het is wel beschamend wat over de ontwikkeling van het binnenland hierin is opgenomen.

Voor het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport is niet eens ??n A4’tje opgenomen aan ontwikkeligsbeleid. De prangende vraag die hierbij gesteld kan worden, is in hoeverre er een afstemming heeft plaats gevonden tussen de samenstellers van het MOP en de diverse deskundigen op de ministeries. Hopelijk zullen de beraadslagingen, die momenteel in het parlement gevoerd worden, leiden tot een verruiming voor wat het binnenland betreft in het MOP.

In het Herstelplan van de huidige regering, dat wordt gekoppeld aan internationale financiering, zijn enkele projecten voor het binnenland opgenomen. De Inter American Development Bank (IDB) en Caribbean Development Bank (CDB) zijn de financieringsbronnen die overal worden gepropageerd door de regering. Duidelijk is dat er niet genoeg agrarische projecten voor het binnenland daarin zijn opgenomen.

Beleidsmakers moeten zich voor wat betreft de nationale agrarische ontwikkeling meer richten op het binnenland. Alle ingredi?nten daartoe zijn in voldoende mate aanwezig in het binnenland. Vruchtbare gronden en voldoende zoetwater voor de irrigatie van aan te leggen akkers. Om het plaatje compleet te maken, zal gewerkt moeten worden aan de adequate infrastructurele voorzieningen en meer aandacht worden besteed aan het stimuleren van ondernemerschap in diverse economische sectoren.

Ettir? Patra

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina