Wereldbank streeft naar verbetering menselijk vermogen via onderwijs

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

12/04/2022 19:03

Minister Marie Levens (m) van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Links van haar Doretti Diletta, de nieuwe resident representative van de Wereldbank voor Suriname en Guyana.
Foto: CDS

PARAMARIBO
De Wereldbank wil zich inzetten voor de verbetering van het menselijk vermogen via onderwijs en volksgezondheid. Dit kwam naar voren tijdens het bezoek van een delegatie van de organisatie aan minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC). Doretti Diletta, de nieuwe resident representative voor Suriname en Guyana, zegt dat er plannen zijn voor ondersteuning voor het gehele onderwijssysteem.

Het voornemen voor de investering in het menselijk vermogen ligt
op lijn met de plannen van minister Levens voor de verdere
vernieuwing van het onderwijs. Zo meldt de Communicatie Dienst
Suriname. Zij noemde tijdens de meeting de verschillende lopende
projecten met andere internationale banken, die voor een groot deel
gericht zijn op de opzet van gebouwen. De discussie wordt volgens
de bewindsvrouw nu gevoerd over hoe te investeren in de mensen.

De delegatieleden doen naast de bezoeken ook een diagnose over
wat de problemen zijn binnen het onderwijssysteem. Van de minister
wilde de delegatie weten wat directe aandacht behoeft. De totale
aanpassing van het systeem voor betere aansluiting op de regio werd
aangehaald. Het afschaffen van het zittenblijven, de verschuiving
van de zesde klas toets naar het tiende leerjaar en de vernieuwing
van het curriculum zijn al aangepakt. De minister ziet graag dat
hierop voortbouwend er een naschools programma gepland wordt.

Ook de perceptie over het beroepsonderwijs behoeft volgens
minister Levens aandacht. “Er wordt nog neergekeken op het
beroepsonderwijs. Voorheen was er geen goede aansluiting op de
arbeidsvraag. De grote bedrijven geven hun medewerkers dan
trainingen”, aldus de minister. Ook het curriculum van de
Pedagogische Instituten dient veranderd te worden. Diletta zegde
toe vervolggesprekken met de minister te zullen voeren voor verdere
invulling van de samenwerking.

Ambtelijke verkenningsmissie Nederland

Minister Levens en haar staf hebben ook een ambtelijke
verkenningsmissie van het Nederlandse ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) ontvangen. Er is gesproken over het
uitdiepen van de samenwerking op onderwijsgebied tussen beide
landen. Op kleine schaal wordt er wel samengewerkt met individuele
personen en of organisaties, maar met OCW moet de samenwerking op
gang komen.

In haar welkomstwoord zei Levens dat het bezoek van de delegatie
past in de internationale samenwerking die Suriname met diverse
landen aangaat. Daarbij ging zij kort in op de
samenwerkingsverbanden van het minOWC met andere bevriende naties.
Momenteel vertoeven ook onderwijsdeskundigen uit Nederland in
Suriname, die ondersteunen op het gebied van curriculumontwikkeling
en toetsing. Onlangs waren in verband met afstandsonderwijs ook
Peruanen in Suriname.

De Nederlandse delegatie gaf aan zeer geinteresseerd te zijn in
de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen periode en aankomende
tijd. Ook onderwerpen zoals onderwijs post-Covid, meertaligheid en
de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt zijn punten van
bespreking geweest. Deze onderwerpen doen zich ook in Nederland
voor en de delegatie was benieuwd naar de ervaringen in Suriname.
Verder wilden zij van minOWC weten waar de behoeftes liggen ten
aanzien van de vernieuwing van lesmaterialen.

Gerbert Kunst, delegatieleider van de Nederlandse missie en
tevens directeur Internationaal Beleid OCW, zei onder de indruk te
zijn van de omslag die wordt gemaakt naar het nieuwe
onderwijssysteem in Suriname. Hij zei veel uit het onderwijssysteem
met betrekking tot de vernieuwingen te herkennen.

Minister Levens en haar staf gezamenlijk
met de ambtelijke verkenningsmissie van het Nederlandse ministerie
van OCW. Foto: CDSGerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina