Reactie op ‘Waarom blijven we arm?’ van Maureen Silos

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

09/11/2021 10:10

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.

INGEZONDEN
Geachte redactie, in de Ware Tijd van 6 november 2021 vraagt sociologe Maureen Silos zich af “Waarom blijven we arm?” “Wij” verdient enige nadere nuancering omdat wij als land helemaal niet arm zijn en wij als jonge natie ook niet.

Als creool zijn wij wel arm. Hindostanen zijn over het algemeen
niet arm, omdat zij harde werkers zijn en gericht zijn op materieel
bezit. Dat geldt ook voor Chinezen. Javanen nemen een tussenpositie
in. Marrons zijn in opmars. Echter, in het binnenland nemen
marrons, evenals de inheemsen, een marginale positie in. Dan hoop
ik niet dat ik ben vergeten een groep te vermelden.

Als land zijn wij niet arm, omdat Suriname rijk is aan
bodemschatten, een vruchtbare bodem heeft en ook rijk is aan water
en bos. Bauxiet is al bijna uitgeput. Goud wordt gemijnd. Olie
wordt binnen afzienbare tijd geexploiteerd, al wordt de vraag naar
niet vervuilende energie belangrijker.

Dan wil ik de 3,2 miljard Nederlandse gulden in herinnering
brengen die Suriname bij de onafhankelijkheid in 1975 van Nederland
heeft ontvangen. Hoe kan je dan als land arm blijven? Dat heeft te
maken met hoe men de rijkdommen besteedt. Een mentaliteitskwestie
dus, maar ook met over het paard getilde coupplegers die in 1980
een maakbare revolutie zouden uitvoeren en daarbij door
intellectuelen ten eigen bate zijn misbruikt.

Wij hebben kunnen zien dat deze revolutie Suriname met nogal wat
buitenlandse leningen heeft opgezadeld. Bovendien is het moreel
verval nogal toegenomen. Nu zal het proces van natievorming heel
wat voeten in de aarde kosten voor een land als Suriname dat
bestaat uit verschillende bevolkingsgroepen met hun eigen
cultuur.

Alles zal afhangen van hoe VHP en Abop vormgeven aan het
regeringsbeleid, welke keuzes er worden gemaakt. Zie ik wel, dan is
er tot nu toe alleen sprake geweest van soevereiniteit in eigen
kring, waarbij elke partij haar eigen familie en vriendjes aan
baantjes helpt. Van een samenhangend beleid, gericht op nationaal
belang, is dus geen sprake. Zo zullen wij dus toch arm blijven
omdat egoisme hoogtij viert.

Rinaldo van Rhemen
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina