President, aub, niet zomaar van alles beloven!

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

15/04/2022 16:04

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.

INGEZONDEN
De Surinaamse regering is ook op het internationale vlak geloofwaardigheid aan het inboeten. De Palu is van mening dat bij monde van president Santokhi veel te snel “veel te mooie” beloften worden gedaan naar landen bijvoorbeeld in de Caricom waarmee vervolgens hele hoge verwachtingen worden gewekt. Nationaal zijn inmiddels vele beloften niet nagekomen. Het doen van loze beloften lijkt nu op een karaktertrek van de Surinaamse regering met de president voorop, niet alleen nationaal maar ook internationaal.

Deskundigheid niet alleen in de wijze waarop de beloften worden
gedaan, maar ook in de wijze waarop ze worden afgewerkt ontbreekt.
De Palu constateert bovendien dat de Surinaamse belangen veel te
weinig worden veiliggesteld in de beloften die worden gemaakt naar
het buitenland.

Nationaal beloften niet nagekomen

Ondertussen is de lijst van beloften die aan de Surinaamse
bevolking zijn gedaan en niet zijn nagekomen heel lang aan het
worden. Er zou reeds een “reddingsplan” klaarliggen, de
VHP-regering zou niet naar het IMF gaan en drie miljard US dollar
uit de Surinaamse diaspora lag al klaar voor ondersteuning.

Dagelijks verschijnen er beelden op social media van president
Santokhi en prominente VHP’ers waar er beloften worden gedaan van
percelen, geen devaluatie en hoe ondernemers en boeren zouden
worden ondersteund met kortingen op governmenttake.

Kort geleden beloofde Santokhi de uitvoering van tweehonderd
projecten die reeds klaar zouden liggen om te worden uitgevoerd.
Ondertussen heeft niemand een uitvoeringsplan van niet eens een
project gezien. Om maar te zwijgen van de inmiddels dode projecten
als New Surfin, de HPSG-waterstoffabriek, de diepzeehaven en de
aanschaf van areaal aan de rechteroever van de Nickerierivier ten
behoeve van Adron. Hier is laatstelijk bijgekomen de belofte aan de
rijstboeren in Nickerie van gelden uit het Nova-fonds, terwijl
oorspronkelijk in het ontwerp van het fonds de rijstsector niet was
opgenomen.

Internationale beloften

Op diverse momenten worden ook internationaal allerlei beloften
gedaan door de regering aan het buitenland die niet (kunnen) worden
nagekomen. Zo zouden 150 visvergunningen zijn beloofd aan Guyanese
vissers in een ontmoeting tussen president Santokhi en de Guyanese
president Ali. Als de Guyanese minister van Landbouw in de media
treedt over het niet nakomen van deze belofte, haast minister
Sewdien van LVV zich om in de media aan te geven dat het niet om
150 visvergunningen gaat maar om vijftig. Doet het aantal er
eigenlijk dan nog wel toe? Het is toch bekend dat onze visgronden
nu al overbevist zijn en dat de Guyanese vissers sowieso niet aan
de voorwaarden voldoen?

Inmiddels is meer dan 150.000 hectare landbouwgrond (!) beloofd
aan het Caricomland Barbados. Investeerders uit dit land mogen hier
dan vervolgens landbouwactiviteiten uitoefenen, een packing
house
opzetten en vervolgens de hier geteelde producten
uitvoeren naar hun eigen land en eventueel andere landen.

De Palu had liever gezien dat Surinaamse boeren in de
gelegenheid zouden worden gesteld om aan die buitenlandse vraag te
voldoen. Bij een goede aanpak, onder meer een afnamegarantie van
Barbados, zou dat werkgelegenheid en dus inkomen voor de boeren
opleveren. Daarnaast zou de overheid worden gedwongen om bepaalde
voorzieningen te treffen, zoals financiering, wegen en waterwegen,
controle, certificering, havenfaciliteiten et cetera, wat ook
gunstig zou zijn voor andere ontwikkelingen.

Maar ook de wijze waarop Suriname momenteel op diverse vlakken
nodeloos deskundigheid uit Nederland betrekt zonder eerst zelf te
hebben nagedacht en uitgewerkt wat het beleid moet zijn. Momenteel
lopen er Nederlandse ‘deskundigen’ rond op de Centrale Bank, bij de
Belastingdienst, in de gezondheidssector, bij de rechterlijke macht
en het politiekorps.

Onlangs is een overeenkomst verder uitgewerkt met de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deskundigen uit Nederland zullen
helpen bij het verder decentraliseren van het staatsbestuur. Is het
dat we niet weten wat er mis is bij deze instituten? Of speelt hier
een slaafse volgzaamheid bij een gebrek aan een eigen
ontwikkelingsvisie op Suriname?

Amateurisme

Met het amateurisme waarmee de relaties met het buitenland
worden ingevuld, zal Suriname veel schade lijden. De Palu roept
daarom de regering op om allerlei “spontane” acties achterwege te
laten en met veel meer deskundigheid de buitenlandse relaties in te
vullen. Om te beginnen moet het samenhangend Surinaamse
regeerbeleid worden geformuleerd en uitgewerkt. Volgens de Palu
moet hierin veel meer aandacht zijn voor het Surinaamse belang in
de relaties die wij vervolgens aangaan met buitenlandse
mogendheden.

Secretariaat Massacommunicatie en PR PaluGerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina