‘Pasen, wat een bijzondere periode’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

17/04/2022 14:09

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.

INGEZONDEN
De paasweek wordt weleens de lijdens- of bezinningsweek genoemd. Wat een vreugde voor de mens en in het bijzonder voor de Christenen. Een periode waarbij de grote daad van liefde van God voor de mensheid wordt herdacht. Vanwege deze verzoeningsdaad van liefde en opoffering van de Here Jezus met God de vader, is er geen afstand meer tussen God en de mens.

De week van Pasen is begonnen met Palmzondag (vreugdevolle
intocht) en daarna het lijden en sterven van de Here Jezus Christus
(kruisdood) en Zijn opstanding. Een week van dankbaarheid en genade
om ons te bezinnen over de liefde, de vrede en bovenal de vreugde
in ons hart, die deze periode met zich meebrengt.

De kruisdood van de Here brengt redding voor alle mensen en
verlossing van onszelf opdat wij dichter tot God kunnen komen. Wij
danken God voor de losprijs die Hij heeft betaald voor eenieder.
Hij gaf ons nadrukkelijk mee dat er een werelds systeem is waar wij
rekening mee moeten houden. Daarom zei Hij: ‘Mijn vrede geef Ik u,
Mijn vrede laat Ik u, niet zoals de wereld dat geeft maar zoals IK
dat geef’.

Vandaag, anno 2022 kunnen wij nog in dezelfde gezindheid van
Christus met elkaar leven vanwege het paas offer. Pasen heeft
bewerkstelligd dat wij goed, vriendelijk en geduldig kunnen zijn
voor onze medemens en hen dienen. De Here Jezus is het grootste
voorbeeld een dienstbare leider. “De Zoon des mensen is niet
gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te
geven als losprijs voor velen.” (Mattheus 20:28)

Crisis

Willen wij de mensheid adequaat dienen, zullen we de gezindheid
van de Here Jezus Christus aan de dag moeten leggen. Trouwens een
ander dienen is een nobele daad, laat het ook een nobel streven
zijn. Het enge eigen belang voorop stellen, creeert egoisme.
Inderdaad, we hebben een crisis door te maken en dat maakt dat men
gemakkelijk de weg met de minste weerstand wil kiezen:
easygoing or quick fix met alle gevolgen van dien.

Meestal wordt met crisis bedoeld een zware noodsituatie, waarbij
het functioneren van een stelsel of systeem ernstig verstoord
raakt. Continuiteit wordt geraakt of ernstig verstoord. Dat is heel
serieus, maar door oplossingsgericht denken en niet alleen maar
klagen kunnen we er samen uit komen. Het begint bij dienstbaarheid.
Kunnen we elkaar helpen door ons dienstbaar op te stellen? Dat
helpt de nood verlichten en elkaar versterken in onze samenleving
ongeacht kleur, geloofsovertuiging, ras of etniciteit.

Bezinnen

Wij Surinamers zijn een wijs en geduldig volk, laat dat gezegd
zijn. Laten wij ons bezinnen en weer goede keuzen maken. Volk van
Suriname ‘God verheff’ ons heerlijk land’ en vergeet niet ‘Recht en
waarheid maken vrij, al wat goed is te betrachten dat geeft aan ons
land waardij’. A20 en DOE vragen aan u, laten wij met vereende
krachten, ondanks alles wat wij te verduren hebben en wat er
gebeurt in het land en ook in de wereld, toch elkaar verdragen en
vergeven! Als het van u afhangt, houdt dan vrede met alle
mensen.

A20 en DOE zullen blijven strijden tegen het fundamenteel
onrecht dat ons volk vaak wordt aangedaan en de regering daarom
kritisch blijven volgen. Een oproep naar de regering is om de daad
bij het woord te voegen en te doen wat is beloofd en wel om een
voorbeeld te zijn in dienstbaarheid! U bent ten eerste ‘s
landsdienaren! Wees goed voor het volk en wees dienstbaar naar alle
gemeenschappen in ons land. Jaag het volk niet in verdrukking maar
zorg voor rust op een verantwoordelijke wijze. U regeert dus doe
dat feilloos en weet dat er altijd de goddelijke wijsheid is die u
kunt aanroepen als u daarin tekortschiet.

A20 en DOE wensen u allen een gezegend en vreugdevol Pasen toe!
(Wan tra fas de!)Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina