Communique medisch specialisten Diakonessenhuis

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

05/05/2022 05:54

Medisch specialisten van het Diakonessenhuis doen uit de doeken wat er precies speelt tussen hen en het Staatsziekenfonds.
Foto: dWT Archief

Uitleg over de gevolgen van de riskante attitude van de directie, in het bijzonder de medisch directeur van het Staatsziekenfonds (SZF).

Hierbij wensen wij de gemeenschap in beknopte zin, maar zo goed
mogelijk, uitleg te geven over de ontwikkelingen en achtergronden
die ertoe hebben geleid dat wij helaas genoodzaakt zijn om vanaf
dinsdag 3 mei 2022 de klinische patienten van het SZF tot nader
order niet meer te helpen zoals wij hen zouden willen helpen, dat
wil zeggen dat wij SZF-patienten die in die categorie verzekerd
zijn voorlopig niet kunnen opnemen in het ziekenhuis (met
uitzondering van spoedgevallen) totdat de problemen met de medische
directie via de SZF-directie zijn opgelost.

U heeft als patient helaas steeds vaker moeten ervaren dat uw
SZF-verzekeringspas steeds minder van uw ziektekosten dekt. Dit uit
zich onder meer in het feit dat u steeds frequenter uw portemonnee
moet openen om bij de apotheek de voorgeschreven medicijnen te
kunnen krijgen. Er zijn ook dikwijls perioden geweest dat u als
patient ook voor de diagnostische verrichtingen (lab- en
rontgenonderzoek) moest bijbetalen.

Ook voor een aantal operaties bestaat er een
‘bijbetalingsschema’ waarin u als patient een significant deel,
buiten de verzekering om, zelf moet betalen om te kunnen worden
geholpen. Wat u nog niet weet, is dat de doktoren in het
Diakonessenhuis en het Sint Vincentius Ziekenhuis (goed voor ten
minste 25 procent van de klinische behandelingen in ons land) al
sedert september 2019, volgens schriftelijke afspraken met het SZF,
hun rekeningen netjes en op tijd indienen maar gewoonweg niet
worden betaald.

Met geduld en vertrouwen hebben we afgewacht en het SZF de tijd
gegeven financieel orde op zaken te stellen om onze klinische
honorering uiteindelijk veilig te stellen. Helaas blijft men
volharden in hun weigering te betalen en men stuurt zelfs
ingediende declaraties gewoon terug. Men verwacht van de
ziekenhuizen dat die nu opeens de doktoren betalen voor het
klinische deel. De ziekenhuizen hebben, zoals u weet, zelf ook een
ernstig tekort aan financien door de aanhoudende ontoereikende
ligdagtarieven en de enorme tegoeden (vorderingen) die zij nog bij
het SZF maar niet uitgekeerd krijgen.

De huidige medisch directeur van het SZF beargumenteert haar
standpunt dat de ziekenhuizen de doktoren zelf moet uitbetalen met:
dit zal “een overzichtelijke administratie en een toetsingsproces
dat niet onnodig ingewikkeld/onoverzichtelijke is” tot gevolg
hebben. U zult begrijpen dat dit een belachelijke uitspraak is en
totaal geen prioriteit behoeft in de huidige crisis die de
zorgverleners nu steeds krachtiger in zijn greep neemt. De
ziekenhuizen hebben daar eenvoudigweg het geld niet voor!

In de omliggende landen kost een ligdag in het ziekenhuis
minimaal enkele honderden US dollars (bijvoorbeeld Curacao 750 US
dollar all inclusive, Barbados 300 US dollar all
exclusive
). In Suriname denkt men met een ligdagtarief van SRD
1.260 (dit is de tegenwaarde van 60 US dollar) klinische zorg
mogelijk te maken! Een een op een vergelijking is uiteraard niet
mogelijk, maar het enorme verschil in deze getallen doet op z’n
minst wel een belletje rinkelen. (Gaat u ook na wat een eenvoudige
hotelkamer in ons land kost!).

Bovendien, de bestaande afspraken tussen het SZF en de
specialisten kunnen niet eenzijdig worden veranderd omdat de
huidige medisch directeur van het SZF dat zo graag wil.
Overeenkomsten dienen door alle betrokken partijen correct te
worden nagekomen, zo ook door het SZF en de medisch specialisten en
kunnen niet plotsklaps, omdat het de medisch directeur behaagt, van
tafel worden geveegd!

U, die als patient ondanks uw SZF-verzekering al zoveel onkosten
maakt, zult nog meer in de problemen komen omdat gedemotiveerde
doktoren straks in groten getale zullen wegtrekken uit Suriname
door dergelijke verbrekingen van afspraken, zoals zelfs niet eerder
is gebeurd. Dit proces van het verlaten van ons land is helaas al
begonnen. Dit moet stoppen! Nu!

De doktoren hebben in goed overleg met het SZF in 2021 enorme
concessies gedaan met betrekking tot de afspraken over
poliklinische tarieven: er is een geleidelijk meer fasen traject
gerealiseerd waarin de volledige aanpassing van de honorering pas
na 1 juli 2022 (!) een feit zal zijn. Men heeft hiermee getoond ook
de schouders onder de financiele problemen van het land te kunnen
steken en geduld te hebben.

We zijn ervan overtuigd dat een directie van het SZF met
rationeel en redelijk management inzicht dergelijke verregaande
stappen had kunnen voorkomen en middels overleg had kunnen kijken
naar wellicht nieuwe structuren, nieuwe mogelijkheden. De doktoren
hebben nooit geweigerd om aan enig overleg ter zake deel te nemen.
Zolang er geen management met bovengenoemde kwaliteiten bij het SZF
beschikbaar is, zullen de problemen niet worden opgelost, althans
de kans daarop zal minimaal zijn.

We gaan er van uit dat u begrip kunt opbrengen voor deze,
hopelijk zeer tijdelijke, situatie. We gaan er ook vanuit dat de
beleidsmakers zullen inzien dat dit zijdens de medisch directeur
van het SZF gecreeerd probleem met de meeste spoed, in goed
overleg, dient te worden opgelost.

De medische staf van het DiakonessenhuisReageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina