CCK: ‘Verrijzen uit dood en corruptie naar nieuw leven’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

17/04/2022 08:08

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.

INGEZONDEN
Ieder jaar opnieuw vieren wij met Pasen de overwinning van het leven op de machten van de dood. Hoewel minder uitbundig als het kerstfeest, is Pasen het grootste feest van de christenen. Zonder de overwinning op de dood door onze Heer Jezus, zou onze prediking zonder inhoud zijn en het geloof leeg.

Heel ons leven is dan zinloos en wij zouden de meest
beklagenswaardige mensen zijn, zegt de apostel Paulus in zijn brief
aan de geloofsgemeenschap in Korinte, Griekenland (vg. 1 Kor.
15,14). Tot een van de verschrikkelijkste machten van de dood mogen
wij de corruptie rekenen. Een wereldwijd probleem dat helaas ook
Suriname in een wurggreep heeft. In deze paasbrief willen wij samen
met u nadenken over wat corruptie is, onder welke omstandigheden
zij kan gedijen, wat de vernietigende werking ervan is voor de
economie, de sociale verhoudingen en voor de moreel-ethische
waarden die een samenleving integer houden.

Wij willen niet dat deze brief de zoveelste klaagzang wordt.
Integendeel, wij hopen dat hij een appel mag zijn om vanuit ons
geloof in de verrezen Heer de weg te banen naar een rechtvaardige
samenleving en om actief te strijden tegen de corruptie, die als
een ongecontroleerd kankergezwel onze samenleving verziekt.
Verwijzend naar het laatste, noemen wij het recentelijk
uitgesproken rechterlijk vonnis in eerste aanleg over
hooggeplaatsten bij de Centrale Bank van Suriname en het ministerie
van Financien.

Een van de meest spraakmakende corruptieschandalen, waarvan de
Surinaamse samenleving nog lang de gevolgen zal ondervinden. Een
dure en beschamende les waarbij niet enkel individuen, maar ook
vitale staatsorganen hebben gefaald. En daar moeten wij uit leren.
We kennen allen de uitdrukking: ‘Een schip op het strand is een
baken op zee’; je kunt leren van de fouten uit het verleden.

Met Pasen vernieuwen wij als christenen onze doopbeloften en
beloven wij plechtig dat wij het kwaad en de listen van de duivel
afzweren. Het is meer dan vanzelfsprekend dat wij als christenen
niet slechts verlangen naar een corruptievrij land, maar dat ook
tot een levenstaak maken; dan zal pas het licht van Pasen
doorbreken in onze samenleving en de paasvreugde echt weerklinken
in onze harten.

Wat is corruptie?

Het woord ‘corruptie’ komt uit het Latijns, waar het bederf en
verrotting betekent en wel een bederf van binnenuit. Wij associeren
dat woord vooral met omkoping en bedrog, maar het verlenen van
privileges en het hebben van voorkennis mogen ook hiertoe gerekend
worden. Transparency International houdt een corruption
perceptions index
bij. Op deze lijst staat Suriname in 2021 op
de 87ste plaats van de 180 landen en scoort 39 op een totaal van
honderd, waarbij nul uiterst corrupt is en honderd een
corruptievrij land is. Gelukkig staat er bij Suriname een groen
pijl omhoog bij het jaar 2020 wat duidt op een minimale verbetering
van de situatie in ons land.

De volgende zaken die onder meer worden onderzocht om de score
te bepalen zijn: omkoperij, misbruik van publieke middelen,
misbruik van macht en positie om zichzelf te bevoordelen,
onvermogen van de overheid om corruptie te bestrijden in de
overheidssector, ondoorgrondelijke bureaucratie die corruptie in de
hand werkt, nepotisme, gebrek aan wetgeving, bescherming van de
klokkenluiders, openbaarheid van bestuur.

Wij kennen in Suriname de Anticorruptiewet en daarin wordt in
artikel 1 corruptie als volgt gedefinieerd: “Het door een publieke
functionaris in de uitoefening van zijn functie misbruik maken van
zijn functie of positie en/of de aan hem toegekende bevoegdheden
en/of de daaruit voortvloeiende mogelijkheden tot beinvloeding,
waarbij hij of zij iets doet of nalaat vanwege een verkregen gift,
dienst of belofte teneinde daaruit rechtstreeks onrechtmatig
voordeel te verkrijgen voor zichzelf of een ander.”

Gevolgen van corruptie

Corruptie ondermijnt de democratie en brengt mensenrechten in
gevaar en omgekeerd wordt corruptie bevorderd door een zwakke
democratie en schending van mensenrechten. Dit is een haast
onontkoombare vicieuze cirkel met als verder gevolg de uitholling
van de instituten die een democratische rechtstaat in stand moeten
houden. Het uiteindelijke gevolg hiervan is groeiende armoede en
een gedesillusioneerd en gedemotiveerd volk.

Zonder sterke instituten, zoals onder meer De Nationale
Assemblee, de Rekenkamer, de politie, de douane en andere
toezichthoudende en/of controlerende instanties die worden geleid
door deskundige en integere personen, zullen de in het vooruitzicht
gestelde olie- en gasinkomsten het volk niet ten goede komen, maar
eerder de bestaande ongelijke verhoudingen vergroten.

Corruptie in de kring van Jezus

In het Bijbels verhaal over Jacobus en Johannes (Mc. 10,35-40;
Mt. 20,20-28), die bij Jezus komen met de vraag om hen een plaats
te geven aan zijn linker- en rechterhand als Hij in zijn koninkrijk
zou zijn gekomen. Jezus maakt hen duidelijk dat het niet aan Hem is
gelegen hen een ereplaats te geven, ook al zullen ze met Hem het
lijden ondergaan.

Een duidelijker voorbeeld van omkoperij is het feit dat Judas
zijn meester voor dertig zilverlingen uitlevert aan de autoriteiten
(Mt. 26,14-15). Dit geld bezorgt hem enkel wroeging en ongeluk. De
obsessie met geld begon bij Judas al veel eerder. (Joh. 12,1-8) en
wel toen een vrouw genaamd Maria, de voeten van Jezus zalfde met
heel dure nardusbalsem. Judas klaagde dat het geldverspilling was
en dat de driehonderd denarien (zilveren munten) gebruikt konden
worden voor de armen. Dit zei hij niet omdat hij bezorgd was om de
armen, maar omdat hij gewend was uit de zak met geld te stelen.

Het is werkelijk een gruwel wanneer corruptie wordt
geconstateerd bij sociale doelen, zoals schoolvoeding of een
Covid-19-hulpprogramma. De zucht naar macht en de obsessie met geld
kunnen de mens van binnenuit corrumperen oftewel verrotten. Maar
deze aloude les uit de Bijbel gaat, hoezeer het ons ook bekend is,
telkens aan ons voorbij.

Bestrijding van corruptie

Openbaarheid van bestuur, een onafhankelijke rechterlijke macht,
bescherming van de klokkenluiders en een kritische, onpartijdige
pers zijn essentieel in de bestrijding van corruptie. Maar het
blijft dweilen met de kraan open als wij niet tot bekering komen en
onze cultuur en ons hart niet omvormen. De motivering van het
vonnis in de geruchtmakende zaak van de Centrale Bank van Suriname
houdt heel onze samenleving een spiegel voor waarmee wij tot inkeer
kunnen komen en ons opnieuw laten leiden door de evangelische
waarden die Christus ons heeft voorgeleefd.

De context

Het vonnis wijst op de culturele context die corruptie
bevordert. Vooreerst de wijze waarop leidinggevenden met macht
omgaan. In het evangelie zegt Jezus: “Mij is alle macht gegeven in
hemel en op aarde.” (Mt 28,18). Toch laat hij zich niet voorstaan
op deze macht, maar geeft hij zijn leven volledig in een dienstbare
liefde tot het uiterste van de dood (vg. de voetwassing Joh.
13).

In dit concreet geval wees de rechter op
persoonlijkheidskenmerken van bestuurders die zich oppermachtig en
rancuneus opstellen. Er heerst bij hen een sterke geldingsdrang en
een bepaalde mate van hebzucht, alsook een ongezonde loyaliteit aan
opdrachtgevers die (politieke) macht bezitten. Dit houdt allen
gevangen in een cultuur van angst om een eerlijk en deskundig
oordeel te geven. Verder worden leidinggevenden naar de mond
gepraat.

Doordat er weinig of geen controle is en ook geen duidelijk
geschreven en van binnenuit beleefde integriteitsprotocollen kan
het gebeuren dat een hele organisatie of instituut faalt om
corruptie als zodanig te zien en aan te pakken. Hoewel iedereen wel
weet wat good governance of behoorlijk bestuur inhoudt,
laten we ons nog te veel leiden door een cultuur van ‘regel me’ en
een ‘pe yu e wroko, na drape yu musu nyan‘ en ‘neks no
fout
‘. Hoe desastreus de gevolgen ook zijn voor de
samenleving, de daders schuiven hardnekkig alle
verantwoordelijkheid van zich af en blijven zich beroepen op het
algemeen belang.

Wij willen als kerken alle beroepsgroepen die een ethische code
hebben, zoals bankiers, accountants, notarissen, artsen, juristen,
aannemers, journalisten, geestelijken, et cetera aansporen zich te
houden aan deze erecode zodat het nooit zo ver hoeft te komen dat
de weg naar de rechterlijke macht moet worden bewandeld. Wij zijn
in Bijbelse termen elkaars broeder/zuster hoeder.

Persoonlijke bekering

Corruptie heeft zich verspreid naar alle lagen van de bevolking.
Wij willen in dit verband wijzen op tal van ambtenaren die
maandelijks wel een salaris ontvangen maar geen enkele prestatie
daartegenover leveren. Ondernemers die laat en slecht werk
opleveren en handelaren die prijzen opdrijven. Er is een grote eer
in eerlijk zaken doen.

Laten we niet toegeven aan de corrupte mentaliteit, maar laten
wij het kwade overwinnen door het goede (Rom. 12,21). Uiteindelijk
draagt eenieder een persoonlijke verantwoordelijkheid en kunnen wij
ons niet verschuilen achter een ‘winti way, lanti
pay
‘-mentalitieit of achter onzichtbare marktmechanismen en
koersontwikkeling.

Het wapen tegen corruptie is in feite vrij simpel: wees eerlijk,
nederig en sober. Deze deugden zijn een tegengif voor
oneerlijkheid, hoogmoed en hebzucht. Streef naar standvastigheid
zodat je niet met alle winden meegaat, wees rechtvaardig en vermijd
alle dubbelzinnigheid en opportunisme. Kortom, doe wat Jezus zegt:
en “Laat uw ja ja zijn en uw neen, neen” (Mt. 5,33-37).

Zalig Pasen

Ondanks de grote zorgen die wij hebben, mogen wij nimmer
vergeten dat Jezus de dood en de machten van de dood heeft
overwonnen. De vrouwen die op paasmorgen terneergeslagen naar het
graf van Jezus liepen, vroegen zich af wie de steen voor het graf
voor hen zou wegrollen, maar toen ze daar aankwamen bleek de zware
steen reeds te zijn weggerold (vg. Luc. 24,1-12).

Wij vragen ons misschien ook mismoedig af wie de zware steen van
de corruptie voor ons zal wegrollen. God zal het doen! In en door
mensen die de moed en durf hebben zich oprecht open te stellen en
die zich durven te laten bezielen door de geest van Christus.

Wij mogen ons daarom nooit overgeven aan fatalisme dat deze
dagen vooral tot uiting komt in de zovele deskundigen die het land
teleurgesteld verlaten om elders hun geluk te zoeken. Suriname is
een door God gezegend land dat wij met eerlijkheid en noeste arbeid
kunnen opbouwen tot het koninkrijk van God. Wij wensen u een
gezegend paasfeest toe.

Het Comite Christelijke KerkenGerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina