Capaciteitsversterking lokale gemeenschappen voor duurzame exploitatie regenwoud

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

14/04/2022 22:11

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.

INGEZONDEN
Het is zeer verheugend om te vernemen dat Conservation International Suriname (CIS) zich enorm veel moeite getroost om een nobele bijdrage te leveren aan duurzaam beheer en exploitatie van het tropisch regenwoud in Suriname. In dit kader heeft CIS de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) recentelijk enkele ICT-apparaten overhandigd.

In haar efforts om zaken in goede banen te leiden heeft deze
milieu conserverings entiteit enige weken terug de reis- en
verblijfkosten van een regerings- en parlementaire delegatie naar
Gabon in Afrika gefinancierd. De missie naar West-Afrika was
bedoeld om de regeringsautoriteiten en parlementariers wat
additionele inzichten bij te brengen aangaande het duurzame beheer
van de bossen.

Gabon was ook niet het eerste het beste land om naar toe te
gaan. Dit Afrikaanse land is bewust uitgekozen omdat het bijna voor
100 procent is bedekt met bossen. Dus het is een land bij uitstek
waar we kunnen inkijken wanneer het gaat om het zo omzichtig
mogelijk omgaan met het tropische regenwoud en alle flora en fauna
daarbinnen.

In het verlengde hiervan is het van belang dat we alle nationale
actoren hier te lande moeten mobiliseren om de doelstellingen,
waaraan wij ons internationaal hebben gecommitteerd, te halen. Het
gaat in deze om het mitigeren van emissie om de klimaatsverandering
die actueel de wereld in haar greep houdt tegen te gaan. Suriname
en Gabon lopen vooraan in de rij als het gaat om negatieve uitstoot
van kooldioxide (CO2). Dat wil zeggen dat deze twee landen meer
zuurstof produceren door hun enorme dichtheid aan regenwoud dan dat
zij CO2 uitstoten door hun industriele activiteiten.

In de afgelopen decennia zijn er op internationale fora talrijke
beraadslagingen geweest om onder meer vast te stellen hoe de landen
die zorgen voor de zuurstofleverantie op aarde, financieel zullen
worden gecompenseerd. Echter, dit is nog een discussiepunt en men
is er nog lang niet uit. Ondertussen voeren de zogenaamde
geindustrialiseerde landen de druk uit op de ontwikkelingslanden om
hun bos te behouden en massaal over te gaan tot industrialisatie.
Dit terwijl zij met allerlei listige foefjes trachten om hun
industriele activiteiten voort te zetten.

Gesteld moet worden dat internationale milieu
conserveringsinstanties als CIS, samen met de centrale overheid,
meer efforts zullen moeten plegen om de lokale gemeenschappen in
het binnenland institutioneel en financieel te versterken, zodat
zij op termijn een betere en bredere verdiencapaciteit hebben. Want
het is van belang dat zij goed kunnen verdienen om een betere
welvaartspositie neer te zetten. Al de geromantiseerde verhalen die
men steeds in het binnenland gaat vertellen over het nut van
duurzaam beheer en exploitatie van de bossen zullen geen soelaas
bieden als er niet effectief wordt geinvesteerd in de
gemeenschappen.

Ettire PatraReageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina