‘Afbouwen zal gepaard gaan met lijden en overlijden’ – DWTonline.com

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

16/04/2022 00:00
-
Van onze redactie


PARAMARIBO
“Middels dit, zoveelste, alarmsignaal aan de regering vragen wij om serieuze aandacht voor de reeds vele malen aangegeven problematiek. Als die wederom uitblijft, zullen wij genoodzaakt zijn om op grond van de structurele tekorten aan middelen alsook personeel, onze diensten af te bouwen tot een lager niveau welke ‘sustainable’ is. Dit noodgedwongen afbouwen van diensten zal helaas gepaard gaan met onnodig lijden en ook overlijden van Surinaamse burgers.” Deze waarschuwing heeft het medisch stafbestuur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo laten uitgaan.

In zijn communique wordt aangegeven dat de grootste blaam voor
het al geruime tijd afbrokkelen van het niveau van de medische zorg
in Suriname vanwege de financieel-economische situatie moet worden
gelegd bij de vorige regeringen. “Maar de huidige regering blijft
hierin niet gevrijwaard.”

Verschillende leden van het AZP-stafbestuur, alsook vakgroepen
en hun hoofden, hebben de afgelopen periode namelijk al meerdere
malen signalen gegeven aan de (nieuwe) regering. Met name de
directeur en minister van Volksgezondheid is voorgehouden dat er
sprake is van ernstig verval van de tweedelijns medische zorg.
“Helaas, we hebben tot heden geen structurele aanpak of
oplossingsgericht beleid gezien. Vanwege het uitblijven van
correctieve maatregelen vragen velen zich af of de vele noodkreten
niet aankomen bij de raad van ministers cq de regering of dat ze
gewoon niet serieus worden genomen.”

Human capital

De problemen binnen de zorgsector zijn volgens het medisch
stafbestuur van het AZP onder meer het niet of onregelmatig
beschikbaar zijn van essentiele geneesmiddelen en
verbruiksartikelen en defecte apparatuur, waardoor de
zorgcapaciteit is verminderd en er langere wachttijden zijn. Ook
speelt het wegtrekken van personeel – specialisten, artsen,
verpleegkundigen – naar het buitenland en moeten patienten
bijbetalen voor medicamenten, verbruiksartikelen en behandelingen,
waardoor de bereikbaarheid van zorg voor velen verloren gaat.

Het medisch stafbestuur onderstreept het in toenemende mate
verlies van de belangrijkste resource, namelijk “human capital”.
“Onze verpleegkundigen, vooral de gespecialiseerde
verpleegkundigen, OK-personeel, lab- en rontgenlaboranten, worden
enorm ondergewaardeerd en trekken in groten getale naar het
buitenland waar ze een veel betere beloning krijgen.” Aangegeven
wordt dat ook de zaal- en SEH-artsen qua vergoeding ver onder hun
marktwaarde liggen afgezet tegen hun opleidingsniveau en
werkbelasting.

Doden

Het medisch stafbestuur benadrukt dat het verkeerd is om
ziekenhuiszorg als specialistenzorg te zien. “We werken veelal in
teams waarbij de specialist slechts een onderdeel vormt van een
groter geheel. Specialistische zorg is in de meeste gevallen een
team effort, waarbij (zaal)artsen, verpleegkundigen,
ziekenverzorgers en ander ondersteunend personeel een essentiele
rol vervullen. Vanwege het uithollen van onze teams is
specialistische zorg de afgelopen jaren enorm achteruitgegaan in
zowel kwantiteit als kwaliteit. Dit geldt haast voor alle
afdelingen in het ziekenhuis.” De verpleegkundigen, het OK-, lab-
en rontgenpersoneel en de zaal- en SEH-artsen worden als onmisbare
elementen beschreven “en zijn essentieel voor de levering van
tweedelijnszorg”.

Gewaarschuwd wordt dat als, zoals tot nu toe blijkt, de levering
van adequate tweedelijns gezondheidszorg niet als een van de
prioriteiten wordt gezien van de regering, de afbrokkeling tot
enorme verliezen zal lijden en veel zorgproducten die in de
afgelopen decennia met veel inspanning zijn opgebouwd verloren
zullen gaan. “De uiteindelijke grootste verliezer wordt het
Surinaamse volk.”

Als er wederom geen serieuze aandacht door de regering wordt
gegeven aan de problematiek, zegt het medisch stafbestuur
genoodzaakt te zullen zijn haar diensten af te bouwen. “Per
afdeling zal worden aangegeven welke diensten nog haalbaar zijn en
welke diensten (zowel diagnostisch als therapeutisch) uitvallen.
Afhankelijk van de verpleegkundige en artsenbezetting van onze
afdelingen zal ook worden bepaald hoeveel bedden wij open kunnen
houden met behoud van een acceptabel niveau van ziekenhuiszorg”,
wordt een somber beeld geschetst.-.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina